KanCan Dark Wash Denim Shorts
KanCan Dark Wash Denim Shorts

KanCan Dark Wash Denim Shorts


• Frayed bottom hems
• Dark Wash Faded Denim
• Side split hem detailing

Sizing, Waist. Small- 3/25 Medium- 5/26-7/27 Large- 9/28